News About us FRAKCIJA performing arts magazine AKCIJA/FRAKCIJA presentation and international exchange program AKCIJA performing arts publishing program IMAGINARY ACADEMY educational program FACTUM documentary film project Collaborative projects Companies

english version

Centar za dramsku umjetnost vas poziva na predavanje u sklopu programa Kognitivno izvedbenog:

Johannes Birringer

Otvoreni skor: tehnologije izvedbe

/film, predavanje/

23.11.2010, 18:00, klub za net.kulturu mama, Preradovićeva 18,  Zagreb

Predavanje će predstaviti mixed-reality koreografsku instalaciju UKIYO u sklopu opširnijeg bavljenja scenografskim praksama koje povezuju fizički prostor i virtualne svjetove, te istražuju kretanje izvođača između materijalnih i nematerijalnih prostora. Prostorni dizajn instalacije UKIYO je inspiriran hanamichi proscenijem japanskog kabuki teatra i modnim pistama zapada, te svjedoći o istraživanju koje laboratorij DAP-Lab provodi na presjecištu jezikâ kretanja, inovativnog nosivog dizajna za interaktivne izvedbe, akustičke i elektroničke obrade zvuka i slikovnih digitalnih objekata koji imaju i plastičnu i nematerijalnu/virtualnu dimenziju. Ovaj rad integrira različite oblike umjetničkog stvaranja kako bismo prikazali ono što po svojoj prirodi nije vizualno, ono što povezuje vizualna i kinestetička/taktilna/auditivna iskustva. Predavanje će izložiti određena razmatranja o narativnim prostorima, subtekstu i auditornim odnosima unutar mutirajuće matrice prostora instalacije koji pozivaju publiku da se u samoj instalaciji kreće, istražuje senzorne poticaje, približi tijelima plesača.

Johannes Birringer je nezavistan medijski koreograf i umjetnički voditelj AlienNation Co., multimedijalnog ansambla koji je do sada surađivao na različitim site-specific i kroskulturalnim izvedbama i instalacijama od 1993. Živi i radi u Houstonu i Londonu. U njegove radove se ubrajaju mnoga djela za pozornicu, video i filmske instalacije, te interaktivne i online kolaborativne izvedbe od 1986. Redovito objavljuje u polju vizualnih i izvedbenih umjetnosti, novih medija i tehnologije. Od 2006. je pročelnik i predaje na odsjeku Tehnologijâ izvedbe na Sveučilištu Brunel, Zapadni London, gdje je osnovao istraživački projekt (Design and Performance Lab, tj. DAP-Lab) koji istražuje nosivu tehnologiju u presjecištima izvedbenih umjetnosti, glazbe, digitalne umjetnosti i mode. U rad DAP-Lab su uključeni i umjetnici i znanstvenici, a njihove novije produkcije su Suna no Onna (2007.) i Ukiyo (2009.). Ukiyo je nastala u suradnji sa umjetnicima iz Japana i izvodi se na turnejama od 2010.

http://www.aliennationcompany.com   
http://people.brunel.ac.uk/dap/Ukiyo_Sadlerswells.html

---

Kontakt: ivana [at] badco.hr

Centar za dramsku umjetnost, Zagreb
www.cdu.hr
Projekt podržavaju Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Grad Zagreb Ministarstvo kulture RH

---

The Center for Drama Art invites you to a presentation in our Cognitive of the Performative series:

Johannes Birringer

Open Score:  Performance Technologies

/film, talk/

23.11.2010, 18:00, net.culture club mama, Preradovićeva 18,  Zagreb

The talk will present the mixed-reality choreographic installation UKIYO, reflecting an interest in scenographic practices that connect physical space to virtual worlds and explore how performers can move between material and immaterial spaces. The spatial design for UKIYO is inspired by Japanese hanamichi and western fashion runways, emphasizing the DAP-Lab’s  commitment to various creative crossovers between movement languages, innovative wearable design for interactive performance, acoustic and electronic sound processing and digital image objects that have a plastic as well as an immaterial/virtual dimension. The work integrates various forms of making art in order to visualize things that are not in themselves visual, or which connect visual and kinaesthetic/tactile/auditory experiences. The talk will present reflections of the narrative spaces, subtexts and auditory relationships in the mutating matrix of an installation-space inviting the audience to move around and follow its sensorial experiences, drawn near the bodies of the dancers.

Johannes Birringer is an independent media choreographer and artistic director of AlienNation Co., a multimedia ensemble that has collaborated on various site-specific and cross-cultural performance and installation projects since 1993. He lives and works in Houston and London. He has created numerous stage works, video and film installations, and interactive and online collaborative performance work since 1986. He has also published widely on the visual and performing arts, new media and technology. Since 2006 he has been chair and professor of Performance Technologies at Brunel University, West London, where he created a research group (Design and Performance Lab) dedicated to investigations of wearable technology in cross-over fields of performance, music, design, digital art and fashion. The DAP-Lab includes artists and researchers, and its production company has produced two new works, Suna no Onna (2007) and Ukiyo (2009). Ukiyo was created in partnership with Japanese artists and began to tour in 2010.

http://www.aliennationcompany.com
http://people.brunel.ac.uk/dap/Ukiyo_Sadlerswells.html

---

Contact: ivana [at] badco.hr

Center for Drama Art, Zagreb
www.cdu.hr
Supported by: City of Zagreb Office for Culture, Education and Sport; Ministry of Culture, Republic of Croatia

Grad Zagreb Ministarstvo kulture RH
top