News About us FRAKCIJA performing arts magazine AKCIJA/FRAKCIJA presentation and international exchange program AKCIJA performing arts publishing program IMAGINARY ACADEMY educational program FACTUM documentary film project Collaborative projects Companies

english version

Centar za dramsku umjetnost vas poziva na predavanje u sklopu programa Metodologije valorizacije

Benjamin Noys

Umjetnost kapitala - umjetnički identitet i paradoks valorizacije

20.06.2011. 19:00h, klub za net.kulturu mama, Preradovićeva 18, Zagreb

Paradoks je umjetničke samo-valorizacije jednostavan. S jedne strane, on koincidira s kapitalističkom samo-valorizacijom - umjetnička praksa postala je model za suvremeni rad: fluidna, prekarna, kreativna, mobilna, itd. S druge strane, čini se da umjetnik nadmašuje kapitalizam i ponovo promišlja ne-kapitalističke ili komunističke društvene odnose: odbijanje otuđenog rada, ekscesivnu kreativnost, igru. Čini se da je pojava "estetskog kapitalizma" učinila da prevagne subordinacija umjetnika kapitalizmu. Prateći analize situacije kroz teoretizacije Antonija Negrija, Alaina Badioua i Jacquesa Rancierea, istražujem kontradikcije i tenzije u njihovim istraživanjima "komunističkog momenta" u umjetničkoj samo-valorizaciji - od Negrijeva modela obrnutog momenta podvrgavanja stvaranju, preko Badiouove teze o momentu oduzimanja od kapitalizma kroz neovisnu afirmaciju, do Ranciereovog prijedloga estetičkog razdora i refiguracije koja odbija apsolutizaciju kapitala. Teoretizacije poput navedenih, koje pokušavaju zadržati "komunistički moment" umjetničke samo-valorizacije iscrpljuju se u tome što se ne posvećuju dovoljno "realnim apstrakcijama" koje generiraju paradoks vrijednosti. Upravo ove forme apstrakcije, otkrivene ogoljavajućim efektima suvremene financijske krize, zahtijevaju opozicijski angažman u odnosu na kapilarne efekte kapitalističke moći.

Benjamin Noys je izvanredni profesor engleskog jezika na University of Chichester. Autor je nekoliko studija - George Bataille: A Critical Introduction(Pluto 2000), The Culture of Death(Berg 2005) i The Persistence of the Negative(Edinburgh UP 2010). Također je puno pisao o suvremenoj teoriji, vizualnoj kulturi, umjetničkoj praksi i kulturnoj politici.

Metodologije valorizacije ovogodišnji su program Centra za dramsku umjetnost koji se sastoji od serije predavanja posvećene teorijskim i historijskim istraživanjima odnosa između kriterija i metoda valorizacije u umjetničkom polju i onih u širem političko-ekonomskom okružju. Bavit ćemo se artikulacijom razlika, koincidencija, uvjetovanosti, kratkih spojeva, ideoloških srastanja, te historijskih i geografskih specifičnosti.

Projekt podržavaju Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i IPA 2009 Programme – Civil Society Facility.

Grad Zagreb Ministarstvo kulture RH

Hvala Multimedijalnom institutu i klubu za net.kulturu mama

---

The Center for Drama Art invites you to participate in a lecture in our The Methodologies of Valorisation series:

Benjamin Noys

The Art of Capital: Artistic Identity and the Paradox of Valorisation

20.06.2011 19:00, net.culture club mama, Preradovićeva 18, Zagreb

The paradox of the artist's self-valorisation is simple: on the one hand, it coincides with capitalism's self-valorisation – artistic practice has become the model for contemporary labour: fluid, precarious, creative, mobile, etc. On the other hand, the artist seems to exceed capitalism and prefigure non-capitalist or communist social relations: the refusal of alienated work, an excessive creativity, and play. The emergence of 'aesthetic capitalism' seems to have tipped the balance of this paradox towards subordinating the artist to capitalism. Tracing the analysis of this situation through the theorisations of Antonio Negri, Alain Badiou, and Jacques Rancière, I explore the contradictions and tensions of their explorations of the 'communist moment' in artistic self-valorisation – from Negri's model of the reversible moment of subjection to creation, Badiou's thesis of the moment of subtraction from capitalist through independent affirmation, and Rancière's suggestion of aesthetic dissension and refiguring that rejects the absolutisation of capital. While such theorisations attempt to retain the communist moment of artistic self-valorisation, I suggest that they find their limit in a tendency to not fully engage with the 'real abstractions' that generate the paradox of value. It is these forms of abstraction, revealed through the denuding effects of the contemporary financial crisis, that require traversal to engage with the capillary effects of capitalist power.

Benjamin Noys is Reader in English at the University of Chichester. He is the author of Georges Bataille: A Critical Introduction (Pluto 2000), The Culture of Death (Berg 2005), and The Persistence of the Negative (Edinburgh UP 2010). He has also written extensively on contemporary theory, visual culture, artistic practice and cultural politics.

The methodologies of valorisation is one of this year's Centre for Drama Art's main programs. It consists of a series of lectures dedicated to theoretical and historical investigation of relations between criteria and methods of valorisation in the artistic field and in the broader political and economic sphere. We will deal with the articulations of differences, coincidences, conditionalities, shortcuts, ideological juxtapositions and historical and geographical specificities.

Supported by: City of Zagreb Office for Culture, Education and Sport; Ministry of Culture, Republic of Croatia; IPA 2009 ProgrammeCivil Society Facility.

Grad Zagreb Ministarstvo kulture RH

Thanks to the Multimedia Institute and net.culture club mama

 

top